x

Regulamin

 1. WSTĘP
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu oraz korzystania z gabinetów, które mieszczą się w lokalu przy ul. Krzywoustego lokal 2 i 3 w Płocku i które są w posiadaniu firmy Sandra Panuś z o.o., Lachmana 26/8; 09-407 Płock , NIP 7743222210
  2. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2022 roku.
  3. Korzystanie ze Strony i Systemu rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. DEFINICJE
  1. Gabinety – lokal znajdujący się na ul. Krzywoustego lokal 2 i 3 w Płocku, składający się z sześciu pokoi (gabinetów), z których mogą korzystać Klienci.
  2. Wynajmujący  Gabinety,  firma Sandra Panuś z o.o., Lachmana 26/8; 09-407 Płock , NIP 7743222210.
  3. Klient – najemca, osoba fizyczna, która wynajmuje gabinety i korzysta ze Strony oraz Systemu rezerwacji.
  4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://centrumwdrodze.pl
  5. System rezerwacji – strona internetowa dostępna pod adresem https://centrumwdrodze.pl, która pozwala Klientom na samodzielne zarządzanie rezerwacjami gabinetów.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG
  1. Firma Sandra Panuś z o.o. świadczy Klientom usługę wynajmu Gabinetów na godziny. Gabinety można wykorzystać wyłącznie na cele prowadzenia sesji psychologicznych, terapeutycznych, coachingowych lub warsztatów, szkoleń, korepetycji itp.
  2. Gabinety są otwarte w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 21:00. sobota 8-18. Wynajem w inne godziny lub dni jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.
  3. Gabinety można wynajmować na pojedyńcze godziny lub na „bloki” godzin.
  4. Koszty wynajmu gabinetów określa cennik – który stanowi załącznik do regulaminu.
  5. Gabinety można wynajmować tylko na pełne godziny (a dokładnie na 55 minut) lub na „bloki” godzin (w przypadku regularnego wynajmowania gabinetu na kilka godzin z rzędu, np. 5h w każdy poniedziałek).
  6. W ramach wynajmu Klientom są nieodpłatnie udostępniane: kuchnia, łazienka, bezprzewodowy Internet, napoje – woda, kawa oraz herbata.
 4. WARUNKI REZERWACJI
  1. Rezerwacja gabinetów dla pojedynczych godzin/sesji jest możliwa przy pomocy System rezerwacji. Klient po zarejestrowaniu się w aplikacji i potwierdzeniu adresu email, może samodzielnie rezerwować wybrane gabinety.
  2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również rezerwowanie gabinetów telefonicznie, dzwoniąc na numer podany na Stronie centrumwdrodze.pl
  3. Bezkosztowa rezygnacja z wynajmu gabinetów możliwa jest nie później niż na 48 godzin przed terminem rezerwacji – w innych przypadkach Klient ponosi pełne koszty wynajmu.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rezerwacji, w przypadku, gdy nie spełniają one naszych wymogów lub mogą spowodować zniszczenia gabinetów/sali warsztatowej.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Po każdym miesiącu kalendarzowym, na podstawie historii wynajmu z Systemu rezerwacji, Klientowi zostanie wystawiona faktura na dane podane w trakcie rejestracji. Faktury są wysyłane w postaci elektronicznej na adres email podany przez Klienta.
  2. Na życzenie Klienta z Systemu rezerwacji może zostać wygenerowany i udostępniony Klientowi raport z historii wynajmu Gabinetów przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym.
  3. Termin płatności faktury to 7 dni. Płatności przyjmujemy gotówką lub przelewem na konto podane na fakturze.
  4. W przypadku nie uregulowania płatności we wskazanym terminie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za zwłokę, a możliwość wynajmu Gabinetów zostanie zablokowany do czasu uregulowaniu płatności.
 6. ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETÓW
  1. Klient zobowiązany jest używać gabinet zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny oraz sanitarny.
  2. Klient zobowiązany jest zwrócić gabinet w takim stanie, w jakim go przejął.
  3. Za uszkodzenia gabinetu w czasie wynajmu odpowiada Klient, który jest odpowiedzialny za ich naprawę, wymianę lub uiszczenie kosztów naprawy.
  4. Klientowi nie przysługuje prawo podnajęcia gabinetu osobom trzecim.
  5. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty wniesione lub pozostawione w Gabinetach przez Klienta lub jego klientów/pacjentów.
  6. W Gabinetach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta dobrowolnie i będą one wykorzystane wyłącznie w celu realizowania umowy.
  2. W procesie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania, w zależności od preferowanego przez siebie kanału komunikacji, adresu e-mail, nicka Skype lub numeru telefonu.
  3. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, by dane przekazane przez Klientów były należycie chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.
  4. Zgromadzone dane Klientów nie są przekazywane, sprzedawane czy użyczane innym osobom bądź instytucjom, chyba, że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu bądź prokuratury lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób z jego otoczenia.
  5. Podejmując kontakt z Wynajmującym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych w pkt 3 pkt 1 kontaktu przez komunikator Skype, e-mail lub telefon, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
  6. Klauzule informacyjne dotyczące polityki prywatności zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Wynajmującego.
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Twój koszyk rezerwacji
Brak dodanych rezerwacji
Kontynuuj wybór
0